Puitmaterjalide töötluse õppekavarühma kutseõpetajate võrgustikuseminar

21. Oktoober toimus  Tallinnas Hotell Euroopa (Paadi 5) puitmaterjalide töötluse õppekavarühma kutseõpetajate võrgustikuseminar.

Anu Moosel, SA Innovest rääkis teemal “Võtmepädevused õppekavades”

Anne Krull, Tartu Kutsehariduskeskusest rääkis  teemal “Digipädevuse arendamise võimalused”

Eve Kitt, Kutsekojast tutvustas “Metsanduse valdkonna tööjõuvajaduste uuringu tulemusi”. Ülevaade uuringust

Jüri Minjajev, Eesti Mööblitootjate Liidust tegi kokkuvõte 2016 aasta kutseeksamitest.

Riho Mäe ja Tõnu Suurkaev, Rakvere Ametikoolist rääkisid oma kogemustest “Kuidas saavutada häid tulemusi kutseeksamitel?”

Aulika Riisenbergi eestvedamisel arutati õppekavade üle.

 

 

 

 

 

Puitmaterjalide töötluse õppekavarühma seminar

03.-04.12.2015 toimus Tartus puitmaterjalide töötluse õppekavarühma kutseõpetajatele seminar.

Seminaril räägiti väljundipõhisest õppest nii õppekavade koostamise kui nende rakendumise vaates. Toodi välja eduelamusi, positiivseid kogemusi  protsessis, aga ka suurimad arengualased väljakutsed ning mida on tehtud nende ületamiseks.

Mõtlemiseks:

  • Kui iga õpiväljund moodustab iseseisva osa, siis kuidas tekib õppijal terviklik ettekujutus õpetavast moodulist?
  • Õpiväljund eeldab praktilist oskust – kuidas hinnata protsessi?
  • Mooduli kokkuvõte – kas eristav või mitteeristav. Kuidas “kümnest” hindest saab üks. Osakaalud?

Peatuti kutsesüsteemis toimuval. Tutvustati koolide võimalusi, kuidas saab õppeasutusest kutse andja ning mida kujutab endast PRÕM.

Arutleti kutsevõistluste teemal – kuidas toimuvad need täna ja milline võiks olla tulevik.

Ants Tarraste etteaste erialasest terminoloogiast oli kaasakiskuv. Mõned tähelepanekud:

  • masin vs tööpink, nt ketassaaagpink, höövelpink
  • instrument vs riist, nt lõikeriist, tööriist
  • mööbel- ja teised puittooted? Mõlemad on puidust!
  • kruvikeeraja – kas inimene, kes kasutab tööriista kruvide kinni- ja lahtikeeramiseks või hoopis kruvits?

Iseseisvad tööd õpilastele

Lõimitud iseseisev töö Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogias

Lõimitud iseseisev töö Puidu masintöötlemise tehnoloogia

Lõimitud iseseisev töö  Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine

Lõimitud iseseisev töö Tehnoloogilise protsessi analüüs (Plaatimistööd, Hüdroisolatsioonitööd siseruumides, Rullmaterjalide paigaldamine seintele)

Lõimitud e-õppe töö Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia – Ohutuskaart

 

Erialade tutvustus

Ehitustööjuht

Ehitustööjuhid tegutsevad tööliste juhendamisel hoonete ja rajatiste püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti hoonete lammutus- ja restaureerimistöödel. Nende ülesandeks on korraldada oma töötajate tööd vastavalt tööülesannetele, väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, arvestades tööohutuse, töötervishoiu ja muude oluliste aspektidega.

Ehitus

Ehitustöölised ehitavad, remondivad ja hooldavad ehitiste konstruktsioone ja muid osi nii seest kui väljaspoolt. Ehitustöölise töö on väga vastutusrikas – tema tööst sõltub ehitise kvaliteet ja vastupidavus. Töö on vaheldusrikas – ühe ehitusobjekti valmides siirdutakse tööle teisele objektile .

Ehitusviimistlus

Ehitusviimistlejad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega. Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ning välispindu. Ehitusviimistleja võib spetsialiseeruda erinevatele töövaldkondadele või omandada kõik viimistleja kutseoskused.

Keskkonnatehnika lukksepp

Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Ta vastutab selle eest, et torustikud ei leki ja nimetatud süsteemid on korras. Keskkonnatehnika lukksepp võib spetsialiseeruda torude monteerijaks, torude paigaldajaks või torulukksepaks.

Kinnisvarahooldus

Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes hoiab kinnisvara korras. Ta hoolitseb ehitiste, tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) ning krundi hooldamise eest. Hooldusteenuse osutamisega lahendatakse kõik jooksvad probleemid ja selgitatakse ennetava remondi vajadus. Hooldaja teeb ka lihtsamaid remonditöid, kuid keerulisemate tööde jaoks kutsub ta kohale spetsialisti.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

Betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Ka oma töökoha korraldamine, seadmete-masinate korrashoid, avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad betoneerija tegevusalasse. Betoneerija vastutus on väga suur – tema tööst oleneb ehitise tugevus ja vastupidavus.

Pottsepp

Pottsepp on ametimees, kes tegeleb ahjude, pliitide ja muude küttekollete ehitamise ja parandamisega.

Puit- ja kiviehitiste restauraator

Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- ja kiviehitiste seisukorda ning sellest tulenevalt teostada ehitiste taastamistöid. Restauraatori eriala eeldab vastutust, täpsust, püsivust ning valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks.

Teedeehitus

Teetöölised ja teetöömasinate juhid teevad teehoiutöid. Nad tegelevad teehoolduse, säilitusremondi (hooldusremondi) ja teede uusehitusega. Nende ülesanded võivad olla teede ja platside asfalteerimine, kaeve- ja pinnasetööd, metsateede ehitus, teetöömasinate juhtimine, liiklusmärkide paigaldamine ning teehooldus, nagu aukude remont ning talvel lumetõrje.

Puidupingitööline

Puidupingitööline seadistab põhilisi puidupinke töödeldava detaili kuju ja mõõtmete järgi ning teeb nendel pinkidel tööoperatsioone.

CNC töötlemiskeskuse operaator

Puidutöötlemise CNC masina operaatori põhilisteks tööülesanneteks on: CNC juhitava seadme käivitamine ja seiskamine; ettevalmistatud masintöötlemise programmide otsimine, käivitamine; töölaua ja lõikeinstrumentide seadistamine ja kontroll ning detailide töötlemine seadmes.

Tisler

Tislerid valmistavad, puidust või puidupõhistest materjalidest detaile ja koosteid, st üksikdetailidest ühendamise teel saadud tooteid, dekoreerivad ja remondivad puitmööblit ning mööbli puitosi, valmistavad puidust pisidetaile, muusikainstrumente, mudeleid, šabloone, näidiseid ja teisi tooteid.

Mööblirestauraator

Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel.

Rahvuslik puutööndus

Puidutöömeister võib valmistada erinevaid tooteid nagu näiteks tünnid, korvid, tooted, laastust, vitstest, tohust. Samuti valmistab puutöömeister puidust mänguasju, suveniire, mööblit, tööriistu.

Väikelaevade ehitus

Väikelaevade ehitaja teeb puust, metallist või plastikust paate,jahtlaevu, kaatreid kerepikkusega kuni 24m ja paigaldab neissesisustust ja lisavarustust.

Veebiseminarid

HITSA veebiseminarid toimuvad regulaarselt kogu õppeaasta jooksul, septembrist juunikuuni.

Veebiseminaride kalender

 

Veebiseminarid toimuvad Cisco WebEx’i keskonnas, mille kasutusjuhendiga saate tutvuda siin. Veebiseminaril osalemiseks tuleb kindlasti eelnevalt registreeruda, mille järel saadetakse veebiseminari link ja parool osalemiseks.  Palun kontrollige sisestatud meiliaadressi korrektsust!

HITSA veebiseminaride arhiiv koos järelvaatamisega.